Været i dag:
Jøa Regn 6
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk > Kommunereformen > Artikkel

Kommunereformen – status og videre framdrift i Fosnes kommune

Fosnes kommunestyre reviderte prosessplanen for kommunereformen i sak PS 55/15 25.06.15 gjennom følgende vedtak:
1) Fosnes kommunestyre vedtar å igangsette utredningsarbeid om opprettholdelse av egen kommune som i dag. Utredningsarbeidet gjennomføres av egen administrasjon.

2) Fosnes kommunestyre vedtar å iverksettes utredningsarbeid om kommunesammenslåing av kommunene Namdalseid, Overhalla, Namsos og Fosnes. Dette utredningsarbeidet gjennomføres sammen med deltakerkommunene.

3) Utredningene ferdigstilles for politisk behandling innen 1.1.2016.

Gjennomføring av vedtaket har ikke latt seg gjøre i henhold til foreslåtte tidsplan. Vedtak i nabokommunene har medført at tidsrammene er blitt forskjøvet.

Overhalla kommune og Namdalseid kommune skal gjøre vedtak om retningsvalg i første uke i februar. Kommunene Namsos og Fosnes har valgt å avvente disse vedtakene og utredningsarbeidet har dermed ikke latt seg gjennomføre. Flatanger kommune har tatt sitt retningsvalg og ønsker å delta i utredningsarbeidet om en sammenslåing av kommunene i Midtre Namdal samkommune med tillegg av Flatanger kommune.

Rådmannen har utarbeidet følgende tidslinje og forslag til milepæler våren 2016 for å klargjøre videre prosesser i egen kommune og med nabokommunene:

Fremdriftsplan mot vedtak:

Januar: Frist:
28.01.16 møte i Fosnes kommunestyre (behandling av videre framdrift)

Februar:
Første uke i februar: vedtak i Overhalla og Namdalseid kommunestyrer
08.02.16 dialogmøte og eventuelle forhandlinger med naboene (forhandlingsutvalg)
10.02.16 møte i Fosnes formannskap
17.02.16 dialogmøte og eventuelle forhandlinger med naboene (forhandlingsutvalg)
25.02.16 møte i Fosnes kommunestyre

Mars:
31.03.16 møte i Fosnes kommunestyre (behandling av intensjonsavtale)

April/mai:
Folkemøter/rådgivende folkeavstemning
Eventuelle nye nabosamtaler

Juni:
30.06.16 møte i Fosnes kommunestyre (behandling av kommunereformen)
Det er viktig å få nok tid før endelig vedtak skal fattes senest innen 1. juli 2016. Konkrete alternativ om sammenslåing fordrer forhandlinger og politiske prosesser. Dette kan bety nye nabosamtaler om utredninger, at man tar stilling til om det skal lages felles intensjonsavtaler, og eventuelt gjennomføre forhandlinger om kommunesammenslåinger. Felles intensjonsavtaler vil videre kunne være et viktig grunnlag for høring av innbyggerne.

Fremdriftsplanen er avhengig av prosessen i nabokommunene.

Ordfører og rådmann har i november og desember deltatt i to samtaler om kommunereformen og eventuell samordning av fremdrift med våre nabokommuner. Deltakere har vært ordførere og rådmenn, samt administrasjonssjefen i Midtre Namdal samkommune. I disse samtalene er det blitt enighet om følgende møtepunkt etter at kommunene Overhalla og Namdalseid har tatt sine retningsvalg:
8. februar 2016
17. februar 2016

Rådmannen anbefaler at Fosnes kommunestyre så tidlig som mulig forbereder seg på flere alternativer. Retningsvalgene som kommunene Overhalla og Namdalseid gjør, kan få konsekvenser for naboene som berøres av vedtaket. I tillegg anbefaler rådmannen at Flatanger kommunes retningsvalg respekteres. Kommunestyre bør derfor nå ta stilling til hvordan man håndtere eventuelle endringer, for å ikke miste verdifull tid i prosessen mot endelig vedtak i slutten av juni. Dette er særlig viktig for å få rom og tid til å involvering og høring av innbyggerne i Fosnes kommune.

Rådmannen anbefaler også at Fosnes kommune deltar i forhandlinger som inkluderer kombinasjoner hvor ikke alle kommuner deltar, for å få være med på å se på hvilke muligheter og begrensninger som bygging av en ny kommune i Midtre Namdal vil innebære.

I tillegg bør innbyggerne i Fosnes kommune ha et reelt valg i forhold til å fortsette som tidligere, det vil si opprettholdelse av egen kommune.

Følgende kombinasjoner vil kunne foreligge i tillegg til opprettholdelse av egen kommune:
1) Namsos kommune, Overhalla kommune, Namdalseid kommune, Flatanger kommune og Fosnes kommune
2) Namsos kommune, Overhalla kommune og Fosnes kommune
3) Namsos kommune, Namdalseid kommune, Flatanger kommune og Fosnes kommune
4) Namsos kommune og Fosnes kommune

Flatanger kommune er avhengig av Namdalseid kommune sitt retningsvalg og vil ikke gjennomføre forhandlinger med de andre kommunene i Midtre Namdal samkommune, hvis ikke Namdalseid kommune deltar.

Som et ledd i forberedelsene anbefaler rådmannen at kommunestyret utnevner et forhandlingsutvalg. I samtalene med nabokommunene ble det enighet om at det vil være hensiktsmessig at forhandlingsutvalget gjenspeiler den politiske sammensetning i kommunestyret i den enkelte kommune, men ikke blir for stort. Hvis kommunene Namdalseid og Overhalla velger retning mot Midtre Namdal samkommune, vil utvalget bestå av 20 medlemmer, samt sekretær.

Vedtak om at Fosnes kommune eventuelt også deltar i forhandlinger som inkluderer kombinasjoner hvor ikke alle kommuner deltar og valg av medlemmer til forhandlingsutvalget gjennomføres på førstkommende kommunestyremøte 28. januar 2016.

Med hilsen
Rønnaug Aaring
Rådmann i Fosnes kommune