www.fosnes.kommune.no

Vi har mange fornminner i Fosnes som vi må ta vare på

Automatiske fredede kulturminner i Fosnes

Det viser seg at ikke alle forstår at vi skal ta vare på våre fornminner/de automatisk fredede kulturminnene. Det er observert at det er tatt steiner fra gravrøyser og laget nye varder. Dette er ifølge lov om kulturminnevern ikke lovlig. Vi må alle huske å ta vare på disse fredede kulturminnene i Fosnes - vi må hjelpe hverandre til å huske hva vi skal se etter og hjelpe andre som ikke vet, til å forstå. Her finner du kart over fornminnene som er registrert i Fosnes.

Fra lov om kulturminner:

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, henunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Ingen må – uten at det er lovlig etter §8 – sette igang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, greve ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.

Følgende kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) er fredet:

  1. Boplasser, huler, hellere med spor etter folk som har holdt til eller arbeidet der, hus- eller kirketufter, kirker, hus og byggverk av alle slag, og rester eller deler av dem, gårdshauger, gårds- og tunanlegg og andre bebyggelseskonsentrasjoner som stabelplasser og markedplasser, byanlegg og liknende eller rester av dem.

  2. Arbeids- og verkstedplasser av alle slag som steinbrudd og annen berverksdrift, jernvinneplasser, trekull- og tjæremidler og andre spor etter håndverk og industri.

  3. Spor etter åkerbruk av alle slag, som rydningsrøyser, veiter og pløyespor, gjerder og innhegninger og jakt-, fiske- og fangstinnretninger.

  4. Vegfar av alle slag med eller uten brolegning av stein, tre eller annet materiale, demninger, broer, vadested, havneanlegg og åreskifter, båtstøer og båtopptrekk, fergeleier og båtdrag eller rester av slike, seilsperringer, vegmerker og seilmerker.

  5. Forsvarsverk av alle slag som bygdeborger, skanser, voller, vollgraver, festningsanlegg og rester av dem og dessuten varder, veter o.l.

  6. Tingsteder, kultplasser, varp, brønner, kilder og andre steder som arkeologiske funn, tradisjon, tro, sagn eller skikk knytter seg til.

  7. Steiner og fast fjell med innskrifter eller bilder som runeinnskrifter, helleristninger og hellemalinger, skålgroper, sliperenner og annen bergskurd.

  8. Bautasteiner, kors og andre slike minnesmerker.

  9. Steinsetninger, steinlegninger o.l.

  10. Gravminner av ethvert slag, enkeltvis eller samlede felt, som gravhauger, gravrøyser, gravkammer, brannflakgraver, urnegraver, kistegraver, kirkegårder og deres innhegninger og gravmæler av alle slag.

Det samme gjelder samiske kulturminner som nevnt ovenfor fra år 1917 eller eldre.

Automatisk fredet er de til enhver tid erklærte stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537 – 1649, dersom ikke annet er bestemt av vedkommende myndighet.