Været i dag:
Jøa Skyet 4
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Tjenester A-Å

Tjenester A-Å

Barnehageplass

Beskrivelse

Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september, oktober eller november det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Du må søke innen fristen for hovedopptaket er gått ut.

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. Den skal fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal ta hensyn til:

  • Alder 
  • Funksjonsnivå 
  • Kjønn 
  • Sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Fosnes kommune har full barnehagedekning.

Vi har to kommunale barnehager:

Søknadsskjema finner du her:

                Jøa barnehage

                Salsnes barnehage

Målgruppe

Barn 0 til 6 år som bor eller flytter til kommunen.

Vilkår

Retten til barnehageplass gjelder kun for barnehager i den kommunen dere er bosatt.

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for. 
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

I tillegg kan barnehagene ha egne opptakskriterier.

Lover

Barnehageloven og forskriftene sikrer et likeverdig opptak mellom kommunal og privat barnehage. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, og etter barnehageloven § 13, har prioritet ved opptak.

Barnevernloven

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

Veiledning

Kommunen legger til rette for en samardnet opptaksprosess for å sikre likebehandling av barn. Søknad om barnehageplass fylles ut på skjema tilhørende riktig barnehage.

Har barnet ditt rett til prioritet må uttalelse fra sakkyndig instans legges ved søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfrister til opptak er 1.mai og 1.oktober hvert år. Hvis det fortsatt er ledige plasser i barnehagen, kan det søkes og tas opp barn utenfor søknadsfrister.

Saksbehandling

Tildeling av plass skjer i samsvar med de fastsatte opptakskriterier som gjelder for barnehagene. Det er alltid skriftlig varsling om opptak i barnehagen og til hvilken pris.

Klage

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Får du verken ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du også klage og be om en skriftlig begrunnelse. Ved supplerende opptak kan du bare klage om du har rett til prioritert plass. Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok svar på søknaden. Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet.

Er kommunen enig i at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med høyere prioritet er tilbudt plass. Er kommunen uenig i din klage, går saken videre til klagenemnda i kommunen.

Er du misfornøyd med barnehagetilbudet, kan du ta dette opp med barnehagen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.

Los-ord
Barn, barnehage, barnehageplass, barnepass, barnepark, foreldrebetaling, gratisplass, førskole

DebugView   v2