Været i dag:
Jøa Klarvær -8
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk > Høringer
Dokumenter til offentlig ettersyn

Namdal settefisk AS - torskeoppdrett - høring

Namdal Settefisk as, 7819 Fosslandsosen, søker om konsesjon for oppdrett av torsk i Fosnes Kommune:

  • lokalisering: Bragstadsundet nord for Jøa
  • Anleggets Midtpunkt: N64º 41,042´ Ø11º 14,131`
  • Flåte Midtpunkt: N 64º 41,071´ Ø11º 14,383`
  • omsøkt lokalitetsbiomasse (MTB): 1560 tonn
  • anlegg: plastmerder og forflåte

Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og sendes pr. post til Fosnes Kommune, Servicekontoret, 7856 Jøa, eller på email til postmottak@fosnes.kommune.no, innen 16.10.17.  Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist.  Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken.

Vestgård hytteområde og Sandvika hytteområde

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Faktagrunnlag fremtidig barnehage- og skolestruktur i Fosnes

I forbindelse med behandling av budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 vedtok kommunestyret 15. desember 2016 å be rådmannen om å utrede fremtidig barnehage– og skolestruktur i Fosnes kommune.

Fosnes formannskap vedtok 5. april 2017 fremdriftsplan og prosess for medvirkning ved utredning av fremtidig barnehage – og skolestruktur i Fosnes kommune, Rådmannen ønsker å legge opp til en bred og involverende prosess fram til 29. mai 2017 med bakgrunn i et faktagrunnlag. Faktagrunnlaget ble sendt berørte parter for høring 6. april 2017 .

Innbyggerne på Lund, Salsnes, Elvalandet og Jøa inviteres herved til informasjonsmøter med gjennomgang av utarbeidet faktagrunnlag. 

Informasjonsmøtene avholdes

Mandag 8. mai kl. 19:00 på Salsnes skole

Tirsdag 9. mai kl. 19:15 på Jøa barne – og ungdomsskole

Søknad om godkjenning av ny lokalitet for matfisk av laks og ørret - Gyltneset, Fosnes kommune

Marine Harvest Norway as, 5835 Bergen, søker om etablering av ny akvakulturlokalitet for
matfisk av laks, ørret og sjøørret på følgende lokalitet i Fosnes kommune:

  • lokalisering: Gyltneset (64˚ 41,021ʼ N 11˚ 21,972' Ø Euref89/WGS84)
  • produksjon: lokalitetsbiomasse på 5460 tonn, årlig produksjon 7000 tonn
  • anlegg: 160m plastmerder med foringsflåte

Emilsen Fisk as - permanent tillatelse på lokalitet Ånholmen - høring

Emilsen Fisk as, 7900 Rørvik, søker om permanent tillatelse på lokaliteten 32017 Ånholmen i Fosnes kommune:

Søknad om utvidelse av biomasse på lokaliteten 32017 Ånholmen

Emilsen Fisk søker om utvidelse av produksjonen på lokaliteten 32017 Ånholmen

  • lokalisering: Ånholmen nordøst for Salsnes (64°43.188N og 11°27.701Ø Euref89/WGS84)
  • konsesjonstype: årlig produksjon på 3900 tonn matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann søkes utvidet til 4680 tonn

Merknader må være skriftlig og sendes til Midtre Namdal samkommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos innen 17.06.16.

Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist. Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen, som også fatter endelig vedtak i saken.

                                                                                                                                                                                      Midtre Namdal samkommune Utvikling

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass – ny høring

Fastsettelse av gebyr og avgifter 2015 - teknisk avdeling

Fosnes formannskap vedtok i møte 29.10.14 at forslag til fastsettelse av gebyr og avgifter 2015 – teknisk avdeling kan legges ut til offentlig ettersyn.