Været i dag:
Jøa Regn 2
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Helse og omsorgstjenester > Fysioterapi

Fysioterapi

fysioterapi

Denne tjenesten ivaretas av fysioterapeut Jan Kristian Kjøren, tlf. 90887166  og Therese Hoås, tlf. 41699518.

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade.

 

Tjenesten kan bidra med blant annet:

  • undersøkelser,
  • funksjonsutredninger / motorisk vurdering
  • utforming og oppfølging av tiltak
  • behandling ryggkontroll etter ryggoperasjoner
  • lymfeødembehandling
  • rehabilitering og behandling av inneliggende pasienter i institusjon
  • gruppetrening

Målgruppe: Personer med behov for fysioterapi i forbindelse med alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Vilkår: Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Lover: Folketrygdloven § 5-8 Lov om kommuneale helse- og omsorgstjenester § 2-3 Pasientrettighetsloven kap. 7 Forskrift for sykehjem... § 2-1 Forskrift om habilitering og rehabilitering Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende (...) § 2-1 Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)

Veiledning: Tjenesten kan mottas uavhengig av om man bor hjemme eller på institusjon. Hjemmeboende kan få tilbud om fysioterapi i hjemmet hvis det av ulike årsaker ikke er mulig å oppsøke et fysikalsk institutt. Ta da kontakt med kommunen for å ordne med dette. Når behovet for behandling er godkjent, tas kontakt med det enkelte institutt eller rehabiliteringsavdelingen i kommunen, slik at man eventuelt blir satt på venteliste.

Saksbehandling: Alle som søker behandling hos fysioterapeut blir satt på venteliste og behandles fortløpende. Enkelte diagnoser blir prioritert og tatt utenom venteliste. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Klage: Dersom det ikke er mottatt nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan dette etter kommunehelsetjenesteloven påklages til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. Klagen må beskrive hvilke forhold det klages over. Den bør beskrive hva som ønskes endret og begrunnelsen for dette. Kommunen vil kunne gi veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket. Som mottaker av helsetjenester kan det etter pasientrettighetsloven også klages til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Los-ord: behandling, skade, operasjon, helse, terapi, sykdom, funksjon, utredning, motorisk, rehabilitering, fysikalsk, kols, slag, barn, eldre, svangerskap, undersøkelse, massasje --------------------------------------------------------------------------------