Været i dag:
Jøa Lettskyet 17
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Eiendomsskatten for 2019

Skattelistene for 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 1. mars - 12. april 2019.

Fosnes kommunestyre vedtok å skrive ut eiendomsskatt i hele Fosnes kommune med virkning fra 2016. Alle som eier næringseiendommer, tomter, boliger og fritidsboliger skal betale eiendomsskatt. Eiendomsskattetaksten som ble vedtatt fra 2016 danner utgangspunkt for utskrivingen av eiendomsskatt også i 2019, med mindre det er foretatt endringer på/ved eiendommen etter den tid.

Eiendomsskatt er en viktig måte for kommmunene til å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunene, og som kommunene selv har full styring med.

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Da vedtas også hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7. Eiendomsskattesatsen er for tiden på 7 ‰.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.

Ny taksering av alle eiendommer i 2019:
I forbindelse med sammenslåingen til Nye Namsos kommune vil det i løpet av 2019 bli foretatt en nytaksering av alle eiendommer i Fosnes og Namdalseid kommuner. Dette blir gjort for at alle de tre sammenslåtte kommunene skal få beregnet eiendomsskatt etter de samme retningslinjene fra 2020. Det vil bli gitt nærmere informasjon om hvordan og når denne nytakseringen blir gjennomført.

Kunngjøring - skatteliste:
Fosnes kommune kunngjør 01.03 hvert år en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7. Lista legges ut i i tidsrommet 01.03 - 12.04  i papirformat på Jøa og Salsnes bibliotek, på Seierstad Dagligvare, på Servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

Følgende skattelister legges ut til off. gjennomsyn i 2019:

2019 Skatteliste off. ettersyn - alle faste eiendommer i Fosnes kommune.pdf

2019 Skatteliste off. ettersyn - eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i 2019.pdf

Klage:
Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen (se post- eller mail-adresse i bunnen av siden) innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut. I 2019 er klagefristen 12. april. Du kan bruke dette klageskjemaet eller skrive en klage på egen hånd.

Faktura
Kommunale eiendomsavgifter inkl. eiendomsskatt faktureres i tre avdrag med betalingsfrister 20.mars, 20. juni og 20. oktober. Det er mulig å inngå avtale om månedlig fakturering. Om du ønsker å inngå slik avtale kan du ta kontakt med servicekontoret tlf. 742 86 400.

Kontaktinformasjon:

Ved spørsmål om eiendomsskatt kan du henvende deg til eiendomsskattekontoret, tlf. 742 86 400. Skriftlige henvendelser kan sendes til Fosnes kommune v/servicekontoret, Dun 7856 Jøa eller via epost til postmottak@fosnes.kommune.no . Nærmere informasjon om regler og retningslinjer for utskriving av eiendomsskatt finnes forøvrig under Tekniske tjenester (se kolonnen på venstre side) og Eiendomsskatt.