Været i dag:
Jøa Skyet 2
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Eiendomsskatt

Bilde Fritidseiendom

I 2015 vedtok kommunestyret å innføre eiendomsskatt i hele Fosnes kommune fra 1.1.2016. Eiendomsskatten skrives ut for alle faste eiendommer, samt næring, verk og bruk. Eiendomsskatt er en viktig måte for kommunene til å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunene, og som kommunene selv har full styring med. Skattelistene og fritakslisten er lagt ut til offentlig gjennomsyn i perioden 1. mars til 12. april..

Informasjon om eiendomsskatt

Fosnes kommunestyre har vedtatt å skrive ut eiendomsskatt i hele Fosnes kommune med virkning fra 1. januar 2016. Alle som eier næringsbygg, verker og bruk, tomter, boliger og fritidsboliger skal betale eiendomsskatt. I løpet av 2016 forelå takst på alle eiendommer som skal ha utskrevet eiendomsskatt. Denne taksten danner også utgangspunkt for utskrivingen av eiendomsskatt senere år.

Eiendomsskatt er en viktig måte for kommmunene til å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunene, og som kommunene selv har full styring med.

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Da vedtas også hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7. Eiendomsskattesatsen er for tiden på 7 ‰.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.

Taksering:
Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring, nybygg og andre endringer som har betydning for eiendomsskatten. Hvert år i 10-års perioden takseres eiendommen på nytt hvis det har skjedd endringer på tomtestørrelse eller endring på bebyggelse.  

Kunngjøring - skatteliste:
Fosnes kommune kunngjør 01.03 hvert år en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7. Lista legges ut i i tidsrommet 01.03 - 12.04  i papirformat på Jøa og Salsnes bibliotek, på Seierstad Dagligvare, på Servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

Klage:
Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen (se post- eller mail-adresse i bunnen av siden) innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut. I 2018 er klagefristen 12. april. Du kan bruke dette klageskjemaet eller skrive en klage på egen hånd.

Faktura
Kommunale eiendomsavgifter inkl. eiendomsskatt faktureres i to avdrag med betalingsfrister i slutten av mai og november. Det er mulig å inngå avtale om månedlig fakturering. Om du ønsker å inngå slik avtale kan du ta kontakt med servicekontoret tlf. 742 86 400.

Kontaktinformasjon:

Ved spørsmål om eiendomsskatt kan du henvende deg til eiendomsskattekontoret, tlf. 742 86 400. Skriftlige henvendelser kan sendes til Fosnes kommune v/servicekontoret, Dun 7856 Jøa eller via epost til postmottak@fosnes.kommune.no  


Eiendomsskattekontoret er betjent mandager og onsdager kl. 10 - 14. Det er også mulig å gjøre avtale om besøk på andre tidpunkt. 

Retningslinjer for besiktigelse og taksering

Verdien av skatteeiendommer fastsettes ved hjelp av sjoblongverdier og utvendig besiktigelse. Fire viktige retningslinjer skal ligge til grunn for all vurdering av eiendommer. Det skal legges vekt på likebehandling, man må akseptere at en besiktigelse er nødt til å bli grovkornet ettersom den i hovedsak vil foregå utvendig, man skal være forsiktig og således la tvil komme hjemmelshaver til gode og man skal sørge for kvalitetssikring av medarbeider slik at disse er mest mulig samkjørte. Sakkyndig nemnd har utarbeidet retningslinjer for besiktigelse og taksering. Dette er et dokument som skal sørge for likeartet, rettferdig og objektiv vurdering av eiendommer.

Fosnes kommunes: Retningslinjer for besiktigelse og taksering

Takseringsmetode

Taksten skal avspeile forventet markedsverdi slik det fremgår av eiendomsskatteloens § 8A-2:
"Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedommen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlige salstilhøve ved fritt sal".
Takseringa bygger både på faktaopplysninger og skjønnsmessig vurdering av eiendommen i sin helhet. Faktaopplysninger om adresser, type bygninger, bygningsareal og tomteareal blir henta fra Matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge. Der det eventuelt mangler opplysninger om arealstørrelse på bygninger, blir disse opplysningene fremskaffet ved utvendig oppmåling i tilknytning til besiktigelse.
Skjønnsmessige vurderinger er både generelle vurderinger av eiendommene og spesielle vurderinger av hver enkelt eiendom. Grunnlaget for spesielle vurderinger blir fanget opp gjennom besiktigelse av hver enkelt eiendom.

Eiendomsopplysninger

Faktainformasjon om eiendommene hentes fra det sentrale matrikkel-registeret. Matrikkelen inneholder data om grunneiendommer, eiere, adresser og bygninger.

Matrikkel og eiendomsfakta

Arealmåling av bygning

Gapahuk utedo.jpg

Oppmålingen av bygninger skjer etter standardiserte retningslinjer. Kommunen legger målereglene i NS 3940 av 2012 til grunn for beregning av arealer av bygninger.

Se måleregler og etasjedefinisjoner, Føringsinstruks, Statens Kartverk

Eiendomsskatt på gårdsbruk:

Landbrukseiendommer er de som landbrukskontoret samt Skog og landskap har registrert i sine register som landbrukseiendommer. Noen bygninger på landbrukseiendommer vil være unntatt fra beskatning, andre bygninger vil falle inn under reglene for eiendomsskatt. KS advokat Tove L. Mannes har skrevet et notat om de mest aktuelle problemstillingene og om hva man skal vektlegge i de enkelte tilfeller.

KS advokat Tove L. Mannes notat av 14.06.2008

Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven

Rammer for forvaltning av eiendomskatteloven er et dokument som legger premissene for takseringsarbeidet. Rammedokumentet beskriver juridiske utfordringer og vurderinger som er gjort for å klargjøre forskjellige spørsmål som stilles i forbindelse med takseringen. I tillegg inneholder dokumentet kortversjonen av hva som legges til grunn ved taksering av eiendommer.

Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven 

Ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt

Eiendomsskatt kan nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf. eiendomsskatteloven § 28.
Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt rent unntaksvis. Som eksempel på fritaksgrunn nevnes svekket økonomi som følge av alvorlig sykdom e.l.

Kommunestyret i Fosnes har laget egne retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Se vedlegg.
Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet. Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen.

Fosnes kommunes retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Les også KS hefte om ettergivelse og nedsettelse av eiendomsskatt

Ved søknad om ettergivelse og nedsettelse av eiendomsskatt kan du benytte vedlagte søknadsskjema

Skattelister til offentlig ettersyn 2018

Følgende skattelister er lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 1. mars til 31. mars 2017:

Skatteliste for verker og bruk i 2018

Skatteliste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 a og b i 2018

Skatteliste over samtlige eiendommer i Fosnes kommune 2018

Takstnemndas medlemmer

Kommunestyret har valgt følgende medlemmer i takstnemnda (sakkyndig nemnd) for perioden 2015 - 2019:
 
Margreet Sloot, leder
Ola Ugseth, nestleder
Viggo Nufsfjord
 
Varamedlemmer:
Siri Sandvik
Hallvard Flakk
 
Hjemmel: Eiendomsskattevedtekter for Fosnes kommune, av 25.06.2015

Klagenemndas medlemmer:

Kommunestyret har valgt følgende medlemmer til klagenemnda for eiendomsskatt i perioden 2015 2019:
 
Ingebrigt Leite, leder
Elin Grongstad, nestleder
Gry Indermo
Arve Thorsen
Stig Schei
Hilde Skjærvik
 
Varamedlemmer:
Arnfinn Leirbekk
Jenny Jensen
Stian Skjærvik
Jon Olav Skreddernes
Marit Hoff
 
Hjemmel: Eiendomsskattevedtekter for Fosnes kommune, av 25.06.2015