Været i dag:
Jøa Regn 2
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk > Styrer, råd og utvalg > Artikkel

Delegasjonsreglement for Fosnes kommune

Fosnes kommune

[ ]

Dok.ID:     FO.1.2.05

Revidert:  19.04.2010

Ansvarlig: Sonja Høkholm

Delegasjonsreglement for Fosnes kommune

Vedtatt av Fosnes Kommunestyre, sak 052/99, den 29.09.99
med rettelser vedtatt i Fosnes kommunestyre, sak 025/00, den 15.06.00
og rettelser vedtatt i kommunestyret, sak 006/05, den 27.01.05
og rettelser vedtatt i kommunestyret, sak 0048/05, den 01.09.05
og rettelser vedtatt i kommunestyret i sak 0032/09 den 25.06.09

 

§ 1. KOMMUNESTYRETS HOVEDARBEIDSOMRÅDER

§ 1.1 Kommunestyret er det øverste organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.

§ 1.2 Kommunestyret skal på grunnlag av prinsippdebatter, analyser og temadebatter, velge satsningsområder og prioritere tiltak.

§ 1.3 Kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder:

 • Hovedtrekkene i kommuneorganisasjonens politiske struktur
 • Budsjett og økonomiplaner og vesentlige endringer i disse
 • Kommuneplaner og handlingsprogram
 • Regnskap og årsmeldinger/resultatvurderinger
 • Kommunestyrets egen saksbehandling og retningslinjer for administrativ saksbehandling
 • Godtgjørelse til folkevalgte
 • Oppnevne styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak av verv
 • Fastsette avgifter/gebyrer og forskrifter/vedtekter
 • Søknader om bevilgninger for salg/skjenking av alkoholholdige drikkevarer
 • Tilsetting av rådmann
 • Nye prosjekter/tiltak av budsjettmessig og overordnet betydning
 • Prinsipielle saker vedrørende erverv, salg, disponering av arealer

§ 1.4 Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet eller administrasjon.

§ 2  RÅDMANNENS RAPPORTERING

§2.1 Rådmannen har ansvar for å rapportere  i hvilken grad politiske vedtatte mål er nådd så vel faglige som økonomiske.

Rapportene utarbeides kvartalsvis.

 

Delegasjon til formannskapet

§ 3 DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET.

§ 3.1 I medhold av Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 8 delegerer kommunestyret til formannskapet myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som det etter samme lov er adgang til å delegere til formannskapet og som ikke kommunestyret har vedtatt lagt til annet organ eller administrasjonen.

§ 3.2. Hastesaker.

I medhold av kommunelovens § 13 gis formannskapet utvidet myndighet i hastesaker, til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om slikt vedtak forelegges kommunestyret i dettes neste møte.

§ 3.3 Utredninger/innstillinger.

Formannskapet skal utrede og gi innstilling i saker som skal behandles i kommunestyret.

§ 3.4 Budsjettmyndighet.

Formannskapet tildeles myndighet til å fastsette/endre detaljbudsjettet vedrørende drift innenfor de rammeområder som kommunestyret har bestemt og myndighet til å foreta omfordelinger mellom prosjekter i kapitalbudsjettet når endringene ikke medfører at inntektssiden i kapitalbudsjettet samlet sett øker. Inndelingen av rammeområder og programområder fastsettes slik:

 

1.Delegasjonsreglementet for Fosnes kommune av 01.06.95 endres i forhold til  følgende:

2. Inndelingen av rammeområder og programområder fastsettes slik:

 Rammeområde                            Programområde

Fellesfunksjoner                               Formannskapskontoret

                                                           Kommunekassen

                                                           Kommunestyrets h-kapittel 1.8 og 1.9

Helse og sosial                                   Sosialkontoret

                                                           Helseavdelingen

                                                           Pleie og omsorgsavdelingen

Oppvekst og kultur                            Undervisningsavdelingen

                                                           Kulturavdelingen

Plan og utvikling                                Miljø og næringskontoret

                                                           Landbrukskontoret

                                                           Teknisk kontor

3. Styret for nærings, bu og kraftfondet delegerer rådmannen myndighet til å innvilge/avslå søknader på beløp inntil kr. 20.000.

4. Mindre vesentlige endringer hvor lovtekst eller forskrift er konkret kan endres administrativt. Vesentlige endringer i form av nytt lovverk eller nye forskrifter skal tas inn i delegasjonsreglementet etter vedtak fra kommunestyret.

4. Reglementet gjøres gjeldende fra 01.10.99.

§ 3.5 Sentrale tariffavtaler

Formannskapet godkjenner eller forkaster sentrale tariffavtaler

§ 3.6 Forhandlingsutvalg

Formannskapet oppnevner forhandlingsutvalg

§ 3.7 Formannskapets behandling av kommunal-tekniske saker:

-          Dispensasjon fra avgiftsforskriftene
-          Fastsetter beregningsregler
-          Tildeling av nærings– og industritomter
-          Godkjenner byggeprosjekter
-          Behandler søknader om fritak/reduksjon i av avgifter og gebyrer.

§ 3.8 Delegasjon etter særlover.

§ 3.8.1 Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10

Myndighet etter  § 79, 5. ledd, blir delegert til formannskapet (jfr. § 7.10.1).

§ 3.8.2 Alkoholloven av 2. juni 1989 nr.27.

Kommunestyrets myndighet etter § 4-2, 3.ledd til å benytte gitt bevilling for enkelt anledning utenfor skjenkestedet og § 4-4, 3. ledd til å kunne forlenge skjenketiden ut over fastsatt opphørstidspunkt delegeres for enkelt anledning til formannskapet.

§ 3.8.3 Lov om samferdsel av 4. juni 1976 nr. 63.

Formannskapet uttaler seg på kommunens vegne i alle saker som gjelder kollektivtrafikk og løyvesaker.

§ 3.8.4 Lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. april 1985 nr 20.

Med fullmakt i § 6 gir kommunestyret formannskapet fullmakt til å innvilge dispensasjon fra lovens § 3 og eventuelle kommunale forskrifter gitt i medhold av loven.

§ 3.8.5 Hotelloven av 3. juni 1983 nr 52.

Med hjemmel i § 6, 2. ledd overlater kommunestyret til formannskapet å ta avgjørelse i alle bevilningssaker ( kap. II i loven).

§ 3.8.6 Plan og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.

Kommunestyrets myndighet etter loven blir delegert til formannskapet, så langt det er lovlig etter § 8 i loven  (jfr. §§ 3.8.18 og 7.10.14).

§ 3.8.7 Handelsloven av 6. juni 1980 nr. 21.

Kommunestyrets myndighet til å fatte vedtak om oppsøkende handelsvirksomhet utenom fast utsalgssted i enkelttilfeller delegeres til formannskapet.

§ 3.8.8 Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23.

Formannskapet  skal være kommunens vegstyresmakt etter veglovens § 9, 4.ledd (jfr. § 7.10.18).

§ 3.8.9 Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 med tilhørende forskrifter.

Med hjemmel i lovens § 83 delegeres all myndighet til å fatte enkeltvedtak til formannskapet (jfr. § 7.10.19).

§ 3.8.10 Kirkelige lover.

-          Lov om organister av 16. juni 1967 nr. 2
-          Lov om klokkere av 5. april 1963 nr.1
-          Lov om den norske kirkes ordning av 29. april 1953 nr. 1
-          Lov om kirker og kirkegårder av 3. august 1897 nr. 1

De rettigheter og plikter som ovennevnte lover tillegger kommunen og kommunestyret kan delegere, ivaretas av formannskapet.

§ 3.8.11 Opplæringsloven av 01. august 1999

Formannskapet gis i medhold av loven myndighet til å behandle følgende saker:

-          Midlertidig overføring av elever mellom skolekretser
-          Begjære offentlig påtale når barn holdes borte fra skolen
-          Fastsette/fordele budsjettrammer for driftsenhetene
-          Godkjenning og samordning av delplaner for virksomheten
-          Styrer skolen i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og læreplaner og fører nødvendig tilsyn med virksomheten.
-          Godkjenne rammetimetallet.

§ 3.8.12 Privatskoleloven av 14. juni 1985 nr. 73.

Formannskapet utøver kommunens plikter vedrørende tilskudd og tilsyn etter loven

§ 3.8.13 Barnehageloven av 6. juni 1975 nr. 30.

Formannskapet skal etter loven behandle følgende saker:

-          Godkjenne barnehager (også tilbakekalling av godkjenning)
-          Arealbestemmelser i barnehagen
-          Føre tilsyn med virksomheten

§ 3.8.14 Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 nr. 81.

Formannskapet skal etter loven behandle følgende saker:

-          Normer og retningslinjer for utbetaling av sosialhjelp
-          Fatte beslutning om garantier i klientsaker med beløp over kr. 20.000
-          Fastsette betalingssatser for fosterhjemsplasser m.v.

§ 3.8.15 Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr.66.

Etter lovens § 4a pkt. 8 gis formannskapet myndighet til stansing av virksomhet og likså til å begjære offentlig påtale etter § 4a pkt. 9, 3. ledd.

§ 3.8.16 Lov om tilsyn med næringsmidler m.v. av 19. mai 1933 nr.3.

Formannskapet gis etter loven myndighet til å gi pålegg i form av stenging, tilbaketrekking og godkjenning og ilegging av tvangsmulkt, samt omsetningsforbud og beslag av større omfang m.v.

§ 3.8.17 Lov om brannvern av 5. juni 1987 nr. 26.

Formannskapet behandler saker som omhandler forelegg, tvangsmulkt og tvangsforbyrdelse (jfr. brannsjefens myndighet).

§ 3.8.18 Plan og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.

Formannskapet utøver følgende saksbehandling som fast planutvalg:

-          Utarbeider forslag til reguleringsplaner, bebyggelsesplaner m.v
-          Nedlegge bygge – deleforbud i påvente av planvedtak
-          Dispensasjon fra planer

Det skal føres særskilt protokoll og møteinnkalling når formannskapet setts som planutvalg.

Formannskapets behandling av andre saker etter plan –og bygningsloven:

-          Fastsette refusjonsplikter
-          Ulovlig byggearbeid
-          Pålegg om riving
-          Forelegg/tvangsfullbyrding

§ 3.8.19 Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21.

Formannskapet gir retningslinjer vedrørende tillatelse til framvisning og omsetning av film og videogram i næring etter lovens § 2  (jfr. § 7.10.13)

§ 3.8.20 Lov om tipping av 21.  juni 1946 nr. 2.

Formannskapet gis myndighet til kommunal prioritering av søknader om tilskudd av tippemidlenes overskudd.

§ 3.8.21 Lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr.35.

Formannskapet vedtar regler for tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner.

§ 3.8.22 Lov om nærkringkasting av 27. november 1987 nr.71.

Formannskapet gis myndighet til å avgi uttalelse til konsesjonssøknader etter § 5a i loven.

§ 3.8.23 Friluftsloven av 28. juni 1957 nr.16.

Myndighet gitt etter lovens § 5(bompenger), § 14 (avgift adgang friluftsområde) og § 40 (stansing og fjerning av ulovlig byggverk) delegeres til formannskapet.

§ 3.8.24 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr.82.

Den myndighet kommunestyret har etter lovens § 6 og den nasjonale forskrifts § 6 vedrørende bruk av motorfartøyer og luftfartøyer, delegeres til formannskapet  (jfr. § 7.10.24).

§ 3.8.25 Lov om stadnamn av 18. mai 1990 nr. 11

Formannskapet gis myndigheten etter § 6 i loven som kommunalt uttalelses –og vedtaksorgan i stedsnavnsaker.

§ 3.8.26 Lov om statens landbruksbank av 5. februar 1965 nr.2.

Prioritering av utbyggingssaker.

§ 3.8.27 Lov om laksefiske og innlandsfiske m.v. av 15. mai 1992 nr.47.

§ 3.8.28 Viltloven av 29. mai 1981 nr.38 med tilhørende forskrifter.

Jfr. delegasjon til rådmannen,  (jfr. § 7.10.25).

§ 3.8.29 Formannskapet delegeres myndighet etter følgende lover:

 • Konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr.19
 • Odelsloven av 28.juni 1974 nr.58
 • Jordloven av 12. mai 1995 nr. 23
 • Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965

 

Til å ta avgjørelse i søknader/godkjenne saker som gjelder:

 • Fritak for bo –og driveplikt for inntil 5 år etter odelsloven § 27, 3. ledd, og konsesjonslovens § 6, 2.ledd. Det er et vilkår at fritak ikke er gitt tidligere.
 • Fordeling av eiendommer som staten har tatt over ved frivillig salg og forkjøp i samsvar med reglene i jordloven.
 • Gi påbud om opprettelse av skogbruksplaner og godkjenning av disse.
 • Godkjennelse av planer for skogsveganlegg.
 • Utbyggingskontrakter av enhver art.

Til å gi uttalelse i saker som gjelder:

            -Omdisponering/fradeling av areal over 15 da.
            -Øvrige arealer etter jordlov/skogbrukslov

§ 3.8.30 Skattebetalingsloven av 21. november 1952 nr. 2 med tilhørende forskrifter.

 

§ 4 DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET SOM STYRE FOR NÆRINGSFONDET, KRAFTFONDET OG BU-FONDET.

§ 4.1. Formannskapet gis styret for de enkelte fond myndigheten til å utøve:

Disposisjonsretten over det kommunale næringsfondet, kraftfondet og bu-fondet (fondsstyre).

Tildelingene skal være i tråd med sentrale retningslinjer og kommunale vedtekter.

Tillegges med dette er overordnet ansvar med hensyn til å fremme og utvikle kommunens næringspolitikk.

§ 4.2 Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge/avslå søknader på beløp inntil kr. 20.000.

 

 

§ 5 DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET SOM PARTSSAMMENSATT UTVALG.

§ 5.1 Partssammensatt utvalg

Formannskapet forsterket med 2 arbeidstakerrepresenetanter er etter vedtak i KST-sak 27/94 ilagt funksjonen som partssammensatt utvalg.

I medhold av kommunelovens § 25  gis administrasjonsutvalget myndighet til å fatte avgjørelse i følgende saker:

-          Ansette/si opp avdelingsledere
-          Godkjenne instrukser og stillingsbeskrivelser for alle stillinger, med unntak av rådmannens, hvor dette ivaretas av kommunestyret som ansettelsesmyndighet.
-          Vedta opplærings –og ledelsesutviklingsplan
-          Vedta personalpolitiske retningslinjer
-          Vedta lokale tariffavtaler/reglement
-          Avgjøre tvistespørsmål om tolkning og praktisering av avtaler og reglement som angår arbeidstakernes ansettelses –og arbeidsvilkår.
-          Behandle anker fra tilsettingsutvalget
-          Vedta organisasjons –og bemanningsplaner
-          Likestillingssaker – likestillingsutvalg.……

 

§ 7 DELEGASJON TIL RÅDMANNEN.

§ 7.1 Generelt

Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon og skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Med hjemmel i Kommunelovens § 23, 4. ledd, delegeres rådmannen myndighet til å treffe vedtak i alle enkeltsaker eller i sakstyper, som ikke er av prinsipiell betydning, såkalte kurante saker. Må ikke være i strid med den myndighet kommunestyret har lagt til formannskapet.

En sak oppfattes som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles, man har praksis fra tidligere politisk behandling av lignende saker, saken ligger innenfor vedtatte budsjettrammer og forutsetninger, og er i tråd med overordnede kommunale planer. Særskilt skal nevnes:

§ 7.2 Personalsaker

Rådmannen gis myndighet til å:

-          Avgjøre permisjonssøknader ihht permisjonsreglement
-          Avgjøre søknad om flyttegodtgjørelse ihht reglement
-          Inngå arbeidsavtaler inntil 12 måneder
-          Utarbeide stillingsbeskrivelser
-          Vedta intern kunngjøring av stillinger
-          Opprettelse/utvidelse av stillinger innenfor vedtatt budsjett
-          Fullmakt til å tilstå telefongodtgjørelse innen rammen av reglement vedtatt av formannskap eller kommunestyre
-          Gi påskjønnelse til tjenestemann, hilsner, kranser o.l innenfor reglement vedtatt av administrasjonsutvalget.

§ 7.3 Tilsettingsutvalget

Rådmannen er leder av tilsettingsutvalget.

Tilsettingsutvalget foretar alle tilsettinger/oppsigelser i stillinger under avdelingsleder. Ved uenighet i utvalget ankes saken automatisk til det partssammensatte utvalget.

§ 7.4 Anvisningsmyndigheten tilligger rådmann.

§ 7.5 Rådmannen gis myndighet til å bevilge beløp med inntil kr. 5000 pr. formål fra posten Formannskapets disp. og innvilge søknader om tilskudd innenfor rammen av posten Generelle tilskudd og bevilgninger.

§ 7.6 Kommunale eiendommer.

Rådmannen gis myndighet/fullmakt til å:

-          Foreta utleie av kommunale boliger, eldreboliger og boliger for spesielle grupper
-          Til å begjære utkastelse av leieboere i kommunale boliger/leiligheter når det ikke betales husleie og/eller botiden er oversittet
-          Gi dispensasjon fra botidsbestemmelsene i kommunale boliger

§ 7.7 Søksmål, tvangsauksjon, sletting av gjeld.

Rådmannen gis:

 • Fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker for beløp under kr. 25.000
 • Fullmakt til å avskrive kortsiktige uerholdelige fordringer inntil det til enhver tid budsjetterte beløp i årsbudsjettet, dog ikke høyere enn kr. 25.000.
 • Fullmakt til å møte på tvangsauksjon der kommunen er kreditor og avgi bud på inntil kr. 500.000 når dette er nødvendig/forsvarlig for å sikre kommunens krav. Videre gis rådmannen fullmakt til å godkjenne andre bud på inntil dette beløp.
 • Fullmakt til å samtykke i prioritetsvikelse/slette heftelser slik:
 • Rådmannen gis fullmakt til, på kommunens vegne, å slette heftelse på parseller eller tomter som utskilles fra hovedeiendom og som egne bruksnr. Det forutsettes videre at verdien på parsellen eller tomta må ansees å være liten i forhold til verdien på hovedeiendommen og at den gjenværende eiendom må ansees å gi god dekning.
 • Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelse for kommunalheftelser forutsatt at kommunens heftelser for den enkelte eiendom ikke overstiger kr. 200.000. Det forutsettes videre at det så vidt mulig fortsatt er god dekning for kommunens heftelser. (Søknad som blir avslått kan påankes til formannskapet).
 • Rådmannen gis myndighet til å frafalle kommunal pant for lån i mindre parseller,                samt vike prioritet når dette ikke medfører særlig tapsrisiko for kommunen.

§ 7.8 Kommunestyret delegerer til rådmannen etter følgende lover:

-          Konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr. 19
-          Odelsloven av 28. juni 1974 nr. 58
-          Jordloven av 12. mai 1995 nr.23
-          Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965

Myndighet til å ta avgjørelse i søknader som gjelder:

 • Omdisponering og fradeling etter §§ 9 og 12 i Jordloven av enkelttomter ikke over 2 daa som det ikke er bygd på.
 • Omdisponering og fradeling etter §§ 9 og 12 i Jordloven av areal som grenser til og skal legges til tidligere fradelt tomt med eller uten bygninger, inntil tomt og                    tilleggstomt til sammen er 2 daa.
 • Fradeling av tomter ikke over 2 daa, som der er bygd på. Unntatt fra dette er våningshus, kårhus og driftsbygninger.
 • Fradeling av eiendommens bygninger med tomt inntil 5 daa, dersom det foreligger avtale om salg av restarealet som tilleggsjord.
 • Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark etter § 9 i Jordloven til skogsmark for areal ikke over 50 daa
 • Omdisponering av skogsmark til enkelttom som ikke er større enn 2 daa.
 • Omdisponering av skogsmark som grenser til  tidligere omdisponert tomteareal, når omdisponert areal til sammen ikke blir større enn 2 daa.
 • Omdisponering av skogsmark til oppdyrking når arealet ikke er større enn 50 daa.
 •  Avgjøre konsesjonssøknader for tomt til bolig/fritidsformål inntil 2 daa.
 • Fritak for bo –og driveplikt for inntil 5 år etter odelsloven § 27, 3. ledd, og konsesjonslovens § 6, 2.ledd. Det er et vilkår at fritak ikke er gitt tidligere.

Myndighet til å avgi uttalelse i saker som gjelder:

-          Omdisponering/fradeling av arealer inntil 15 daa.
-          Forslag til reguleringsplan.
-          Mindre endringer i reguleringsplan med anvisninger fastsatt av kommunen.
-          Konsesjon på ikke landbrukseiendom
-          Saker etter konsesjonslovens § 5. 3.leddd hvor forskrift er innført.
-          Konsesjonssøknad fra utenlandske statsborgere           

 § 7.9 Andre saker.

-          Rådmannen gis myndighet til å fordele støtte til politiske partier etter regler fastsatt av administrasjonsdepartementet.
-          Rådmannen gis myndighet til å godkjenne godtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale ombudsmenn i tråd med godkjent reglement
-          Rådmannen oppnevner arbeidsgivers representanter i arbeidsmiljøutvalget

§ 7.10 Delegasjon til rådmannen etter særlov.

Rådmannen gis fullmakt til å treffe avgjørelse i alle enkeltsaker etter særlov med tilhørende forskrifter, som ikke er av prinsipiell betydning, og så sant dette ikke er i strid med vedkommende lov. Myndighet videredelegeres til aktuell faginstans når dette kreves ihht særlov, eller når rådmannen anser dette hensiktsmessig. Rådmannen bestemmer omfang og retningslinjer for aktuell videredelegering. Følgende særlover er de mest aktuelle innen kommunal sektor mht delegasjon:

§ 7.10.1 Straffeloven av 22 mai 1902 nr. 10.

Med hjemmel i lovens § 79, 5.ledd, har rådmannen myndighet til å begjære påtale i alle saker som gjelder innbrudd, hærverk på kommunens eiendom og for øvrig i de tilfeller der hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale (jfr. § 3.8.1).

§ 7.10.2 Lov om trossamfunn av 13. juni 1969 nr. 25

Rådmannen fordeler støtte til trossamfunn etter fastsatte regler i forskrift.

§ 7.10.3 Opplæringsloven av 01. august 1999.

§ 7.10.4 Barnehageloven av 6. juni 1975 nr.30

Rådmannen gis myndighet til å avgjøre følgende enkeltsaker:

-          Godkjenning av barnehager, lovens § 3
-          Gi dispensasjon fra utdanningskrav, lovens § 12.

§ 7.10.5 Barnevernloven av 17. juli 1992 nr.100.

§ 7.10.6 Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr.66.

§ 7.10.7 Lov om voksenopplæring av 29. mai 1976 nr.35

Herunder bl.a fordeling av kommunale midler til voksenopplæring i samsvar med vedtatte regler.

§ 7.10.8 Lov om sosial tjenester av 13.desember 1991 nr. 81.

§ 7.10.9 Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994 nr.55.

§ 7.10.10-a) Alkoholloven av 2. juni 1989 nr.27

§ 7.10.10-b) Serveringsloven av 13. juni 1997 nr.55

Kapittel 2: Tillatelse til å etablere serveringssted og behandle og innvilge søknader om serveringsbevilling.

§ 7.10.11 Lov om kirker og kirkegårder av 3. august 1987 nr.1

            §33, Rådmannen uttaler seg før etablering og nedlegging av kirkegårder.

§ 7.10.12 Lov om konfirmantforberedelse og konfirmation av 15. august 1922 nr.1.

            §3, Soknepresten avgjør i fellesskap med rådmannen evnt å legge konfirmantforberedelser i skoletid.

§ 7.10.13 Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr.21.

Rådmannen tildeler konsesjon for fremvisning og omsetning av film og videogram etter retningslinjer vedtatt av formannskapet ( jfr. § 3.8.19). Formannskapet er ankeinstans.

§ 7.10.14 Plan og bygningsloven av 14. juni 1985 nr.77, med endringer ved lov av 11. juni 1993 nr.85 med tilhørende forskrifter.

Plansaker: Avgjørelsesmyndighet og oppgaver i alle kurant plan -,ekspropriasjons, -og refusjonssaker etter kap. 1,2 og 6 –9, delegeres til rådmannen.

Bygge –og delingssaker mv: Kommunens myndighet i alle kurante bygge –og delingssaker i hht kapitlene 1,2,11-17, delegeres til rådmann (jfr. §§ 3.8.6 og 3.8.18).

§ 7.10.15 Delingsloven av 23. juni 1978 nr.70

Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne kommunens oppmålingsmyndighet ihht § 1-2. Kommunens oppgaver, ansvar og myndighet ihht denne lov delegeres til rådmannen.

§ 7.10.16 Lov om rettshøve mellom grannar (naboloven) av 16. juni 1961 nr.15.

Rådmannen gis fullmakt til å opptre på kommunens vegne i naboforhold.

§ 7.10.17 Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr.4.

Avgjørelsesmyndighet etter lovens §§ 6 og 7 kurante saker delegeres til rådmannen.

§ 7.10.18 Vegloven av 21. juni 1963 nr.23.

Avgjørelsesmyndighet i alle kurante saker vedrørende kommunale veger, § 9,4.ledd delegeres til rådmannen (jfr. § 3.8.8).

§ 7.10.19 Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr.6 med tilhørende forskrifter.

Avgjørelsesmyndighet i alle kurante saker ihht denne lov med forskrifter, delegeres  til rådmannen  (jfr § 3.8.9).

§ 7.10.20 Lov om samferdsel av 4. juni 1976 nr.63.

§ 7.10.21 Lov om brannfarlige varer av 21. mai 1971 nr.47

§ 7.10.22 Lov om eksplosive varer av 14. juli 1974 nr.39

§ 7.10.23 Lov om brannvern av 5. juni 1987 nr.26.

§ 7.10.24 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr.82Kommunens myndighet etter § 5 i lovens nasjonale forskrift, delegeres til rådmannen (jfr § 3.8.24).

§ 7.10.25 Viltloven av 29. mai 1981 nr.38.

Rådmannen delegeres all myndighet etter:

-          Hjorteviltforskriftene
-          Forskrift for sammenslåing av eiendom til felles viltområde
-          Forskrift om bruk av fangstredskaper
-          Forskrift om erstatning for hjorteviltskade

Delegeres også myndighet vedrørende

-          Tildeling av rådyr og elg
-          Felling av skadedyr

§ 7.10.26 Friluftsloven av 28. juni 1957 nr.16.

§ 7.10.27 Lov om statens landbruksbank av 5. februar 1965 nr.2.

§ 7.10.28 Beiteloven av 16. juni 1961 nr.12.

§ 7.10.29 Lov om Den Norske Stats Husbank av 1. mars 1946 nr.3.

§ 7.10.30 Lov om forpakning av 25. juni 1965 nr.1.

§ 7.10.31 Lov om laksefiske og innlandsfiske mv av 15. mai 1992 nr.47.

§ 7.10.32 Kulturminneloven av 9. juni 1978 nr.50.

§ 7.10.33 Lov om folkebibliotek av 20.desember 1985 nr. 108.

§ 7.10.34 Lov om organister av 16. juni 1967 nr.2.